Archive: January, 2018

19.01.2018

  การเลือกใช้ใบเลื่อยสายพาน นอกจากจะพิจารณาความหยาบและความละเอียดของฟันเลื่อยแล้ว ความกว้าง ความหนา และความยาวของใบเลื่อยก็จะต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน เพราะใบเลื่อยสายพานที่แคบจะใช้เลื่อยส่วนโค้งได้ดีกว่าใบเลื่อยที่กว้าง ขณะที่ใบเลื่อยที่กว้างก็จะใช้เลื่อยส่วนที่เป็นเส้นตรงได้ดีกว่าเช่นกัน ความหนาของใบเลื่อยสายพานก็มีส่วนสำคัญกับการทำงานของเครื่องเลื่อยด้วยเช่นกัน เพราะความหนาของใบเลื่อยที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดของล้อเครื่องเลื่อยจะมีผลทำให้สมรรถนะในการทำงานของเครื่องเลื่อยลดลง ดังนั้นในขั้นตอนการเลือกความหนาของใบเลื่อยสายพานจึงควรทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ส่วนความยาวของใบเลื่อยสายพานก็จะขึ้นกับขนาดของเครื่องเลื่อย แต่กรณีที่ไม่สามารถหาซื้อขนาดตามที่ต้องการได้ ก็จะต้องซื้อในลักษณะเป็นม้วนแล้วมาตัดเท่าที่ต้องการ วิธีการใส่ใบเลื่อยจะต้องให้ฟันเลื่อยหันออกมาทางด้านหน้าเครื่องและฟันเลื่อยชี้ลงทางส่วนล่าง หลังใส่ใบเลื่อยแล้วควรปรับความตึงและแนวศูนย์กลางของใบเลื่อยเสียก่อน ใบเลื่อยจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างล้อของตัวนำใบเลื่อย และตัวนำใบเลื่อยสายพานก็จะต้องอยู่เหนือชิ้นงานไม่เกิน 1นิ้ว จากนั้นทดลองเปิดเครื่องเพื่อดูความเรียบร้อย ถ้ายังไม่เรียบร้อยให้ปรับใหม่ จากนั้นปรับแท่นเลื่อยให้ได้ตั้งฉากกับใบเลื่อย เพื่อจะให้รอยเลื่อยได้ฉากกับหน้าไม้ ก่อนใช้งานควรเปิดเครื่องเลื่อยให้เครื่องเดินเต็มความเร็วเสียก่อนแล้วจึงป้อนงานเข้าสู่เครื่อง การป้อนงานให้ป้อนช้าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อยส่วนโค้งหรือวงกลม การป้อนงานเร็วอาจจะทำให้ใบเลื่อยขาดได้ ถ้าใบเลื่อยสายพานขาดให้รีบปิดสวิตช์ทันทีแล้วต่อใบเลื่อยใหม่