ขายที่ดิน

คิดว่ากระทู้ถามแนวๆนี้นั้นน่าจะต้องมีคนอีกไม่ใช่น้อยๆที่อยากทราบคำตอบเช่นกันเหตุเพราะบ่อยครั้งต้องเสียภาษีค่าพื้นที่ที่เป็นจำนวนเงินสูงมากๆ และเมื่อไม่ได้มีการตกลงกันไว้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนแล้วด้วยว่า คนไหนมีหน้าที่ต้องจัดการในเรื่องรายจ่ายส่วนนี้ ส่วนมากกฎหมายก็จะระบุให้ต้องรับผิดชอบในสัดส่วนที่พอๆ กัน ซึ่งในบางกรณีก็ต้องใช้จ่ายเงินในส่วนที่ว่านี้สูงเป็นหลายๆ ล้านบาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษีพร้อมทั้งค่าบำรุงต่างๆ ที่มีขึ้นจากการทำการค้าที่ดินล้วนๆเลย

ภาษีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายที่ดินแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ เป็นต้นว่า

1. ภาษีอากรการขึ้นทะเบียนสิทธิพร้อมทั้งนิติกรรม การค้าขายอพาร์ทเมนต์ ทั่วไปตามที่กฎหมายได้ขีดเขียนไว้นั้น จะต้องเสียเงินภาษีร้อยละ 2 ของสนนราคาประเมินหรือสนนราคาจำหน่ายโดยไม่มีอัตราขั้นสูงกำกับไว้หรือว่าจะเรียกง่ายๆก็คือ ที่ดินยิ่งเยอะค่าจดทะเบียนยิ่งราคาแพงนั่นเอง

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คนค้าขายซึ่งนับว่าเป็นผู้มีสตางค์ได้จากการค้าขายที่ดินจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยทันทีทันใด ซึ่งในส่วนนี้พนักงานกรมที่ดินจะทำการเรียกเก็บค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่ได้มีการออกกฏไว้

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะคนค้าขายทำหน้าที่เสียภาษีธุรกิจตรงตัวในอัตราร้อยละ 3.3 ของราคาขายในกรณีที่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการค้าขายหรือทำกำไร

4. อากรแสตมป์ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการโอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอากรแสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.5 ด้วย

admin