im2market

การวิเคราะห์ SWOT หรือที่พวกเรานิยมที่จะเรียกกันว่าการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย โอกาสพร้อมกับอุปสรรค ขององค์กรให้ออกจะต้องทำความเข้าใจจากอะไร มาลองดูรายละเอียดเรื่องนี้กัน

สิ่งแรกเลยเรามาลองทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ SWOT ซักนิดก่อน

S : Strong (ข้อดี)

W : weak (ข้อผิดพลาด)

O : Opportunity (จังหวะ)

T : threat (เครื่องขัดขวาง)

S และ W เป็นการวิเคราะห์ด้านในองค์กร (Internal analysis)

O และ T เป็นการวิเคราะห์ภายนอกองค์กร (External analysis )

หลักการวิเคราะห์โดยตรวจดูตนเองหรือใช้ขั้นตอนการเปรียบเทียบกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้นอันที่จริงแล้วสภาวะแวดล้อมภายนอกที่พูดคุยกันอาจจะหมายถึงสภาพแวดล้อมที่องค์กรไม่สามารถจำกัดได้หรือไม่ได้เกิดจากตัวองค์กรเอง ตัวอย่างเช่น

– S เรามีข้อดีอะไรบ้างในองค์กรยกตัวอย่างเช่นผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยแค่ไหน อายุงานของเสมียนจำนวนมากเกินหรือไม่และจะสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองได้อีกหรือไม่

– W เรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างในองค์กรอย่างเช่น การส่งมอบล่าช้ากว่าคู่แข่ง การติดต่องานไม่ดี การรับใช้ไม่ดี

–  O จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เกิดประโยชน์ให้องค์กรเรา อย่างเช่นหากเราอยู่ในกิจการขนส่ง ราคาน้ำมันที่ต่ำลงถือว่าเป็นโอกาสสำหรับการทำเงินเป็นต้น

–  T จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เป็นเครื่องกีดขวางต่อองค์กร เช่น ในกิจการขนส่ง หากน้ำมันโก่งราคาถือว่าเป็นเครื่องกีดขวางต่อองค์กรทั้งนี้เพราะจะทำให้กำไรลดลง เป็นต้น

ส่วนใหญ่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรจะเกี่ยวกับ การเมือง สังคม แนวโน้มการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่อยู่ภายในประเทศและต่างชาติไม่มากก็น้อยอยู่แล้ว ซึ่งทีมงานขององค์กรต้องทำการวิเคราะห์ SWOT ให้ดี เพื่อนำผลวิเคราะห์มาทำการพัฒนาองค์กรนั่นเอง

admin