ขายหญ้าแฝก 25 สตางค์ จัดส่งฟรี

การที่หญ้าแฝกถูกประยุกต์ใช้ปลูกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยเหตุว่ามีลักษณะเด่นหลายประการ คือ มีการงอกรวมเป็นกอ เบียดกันแน่นหนา ไม่แพร่กระจายด้านข้าง มีการแตกหน่อและใบใหม่ ไม่ต้องเฝ้าดูมาก หญ้าแฝกมีจุดดีที่ต้นถี่ แพร่พันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี โดยมากไม่เพาะพันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้คุมการแพร่ขยายได้ มีใบยาว ตัด และแตกใหม่ง่าย แข็งแรง และทนต่อการย่อยสลาย ระบบรากยาว สานกันแน่นหนา และช่วยอุ้มน้ำ บริเวณรากเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ ปรับตัวกับสภาวะต่าง ๆ ได้ดี ทนต่อโรคพืชทั่วๆ ไป

การปลูกหญ้าแฝกส่วนมากจะมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทะลายของดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน แต่จากผลของงานค้นคว้าวิจัยพบว่า หญ้าแฝกยังมีลักษณะในด้านการแก้ไขทรัพยากรดินด้วย ซึ่งช่วยให้ดินมีประสิทธิภาพในการให้พืชผลมากขึ้น การปลูกหญ้าแฝกในเนื้อที่ดินหมดสภาพ หรือพื้นที่ดินมีปัญหา จึงมีส่วนช่วยฟื้นฟูและพัฒนาดินให้มีสภาพดีขึ้น เนื่องจากผลของอินทรียวัตถุที่เพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์บริเวณรากหญ้าแฝก รวมทั้งการมีความชุ่มชื้นที่นานขึ้น สภาพดินจึงมีความเจริญมากขึ้นเป็นลำดับ

ในด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมหญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ในสภาพดินที่มีโลหะหนัก ลักษณะดังกล่าวจึงมีการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อใช้บำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และซึมซับโลหะหนักจากดิน สำหรับขั้นตอนที่นำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อจุดประสงค์ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เป็นต้นว่า การปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อบำบัดน้ำทิ้งเพื่อให้หญ้าแฝกช่วยซึมโลหะหนักบางชนิด การปลูกหญ้าแฝกเพื่อซึมโลหะหนักจากดิน การปลูกหญ้าแฝกแล้วให้น้ำทิ้งไหลผ่านในอัตราการไหลที่เหมาะสม

เราขายหญ้าแฝกและพันธุ์หญ้าแฝก หญ้าแฝกหอม พร้อมกับรับปลูกหญ้าแฝกตามความประสงค์ของผู้ซื้อ ราคาถูกกว่าทุกเจ้า

admin