%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97

บริษัทจำกัด คือ องค์การธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการกระจายเงินลงทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่มากเกินจำนวนเงินตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ ธุรกิจในรูปแบบนี้ทำได้ง่ายๆและได้จำนวนมาก นอกจากเงินลงทุนที่ได้จะได้จากผู้ครอบครองกิจการผู้เริ่มก่อตั้งแล้วยังมีการระดมเงินลงทุนจากคนทั่วไปด้วยรวมถึงการดูแลงานที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารที่มีความสามารถร่วมกันดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมากประเภทหนึ่ง

จุดดีของการจดทะเบียนบริษัท

1. สามารถจัดหาเงินลงทุนได้จำนวนมากตามที่ปรารถนาโดยการออกหุ้นจำหน่ายเพิ่ม หรือจัดหาโดยกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะได้รับความเชื่อถือได้มากกว่าธุรกิจประเภทอื่น

2. การดำเนินกิจการบริษัทไม่กำหนดช่วงเวลาตามอายุของผู้ถือหุ้นดังนี้ระยะเวลาในการดำเนินกิจการจึงยาวนานกว่าการดำเนินกิจการลักษณะอื่น

3. ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเฉพาะมูลค่าหุ้นส่วนที่ยังจ่ายค่าหุ้นไม่ครบเท่านั้นโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินใด ๆ ของบริษัท

4. การดูแลงานสามารถหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ทำงานแทนได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

5. ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถโอนหรือซื้อขายหุ้นให้ผู้ใดก็ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นจากบริษัทก่อน

ขีดจำกัดของบริษัทจำกัด

1. การจัดตั้งบริษัทมีกระบวนการตามกฎหมายที่ยุ่งยาก

2. เนื่องจากว่ากิจการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกทราบจึงไม่อาจรักษาความลับได้

3. ด้วยเหตุที่ในการทำงานของบริษัทจำกัด มีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทและบุคลากร เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานอาจจะมีบางส่วนที่ขาดความเอาใจใส่ในการทำงานเพราะไม่ได้เป็นผู้ครอบครองกิจการเอง

4. การเสียภาษีอากรของกิจการประเภทบริษัทจะเสียภาษีค่อนข้างสูงและซ้ำซ้อนคือบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเจ้าของกิจการดังนั้นจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น  ในฐานะผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีกด้วย

หากคุณสนใจที่จะจดทะเบียนบริษัทก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางผู้รับจดทะเบียนบริษัทเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

admin