วิธีเลือกออกแบบกระปุกครีมมีข้อพิจารณาดังนี้

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือครีมเครื่องสำอางที่ใส่ ได้แก่ ขนาด รูปทรง ความจุ องค์ประกอบหรือส่วนผสม ของแข็ง ของเหลว คุณต้องรู้ความข้นเหนียวในกรณีที่เป็นของเหลว และจะต้องรู้น้ำหนัก/ ปริมาตรหรือความหนาแน่น เพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแห้ง

2. การขนส่ง มีหลากหลายแบบและใช้พาหนะแตกต่างกัน รวมทั้งระยะทางในการขนส่ง ความทนทานและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ การคำนึงถึงวิธีที่จะใช้ในการขนส่งก็เพื่อพิจารณาให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด รวมไปถึงความประหยัดและวัตถุปัจจัยเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศด้วย

3. การเก็บรักษา วิธีเลือกกระปุกครีม จะต้องคำนึงถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของทำเลเก็บรักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษาด้วย

4. ลักษณะการนำไปใช้งาน ของกระปุกครีม จะต้องนำไปใช้งานได้สะดวกเพื่อทุ่นเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย

5. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ กระปุกครีม เป็นปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อยอดขายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย บรรจุภัณฑ์ที่ดีอาจจะต้องจ่ายสูงแต่ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ ย่อมเป็นสิ่งชดเชยที่จำต้องเลือกปฏิบัติ รวมถึงผลการชดเชยในกรรมวิธีการผลิต การบรรจุที่ง่าย รวดเร็ว เสียหายน้อย ทำให้ประหยัดและลดต้นทุนการผลิตได้

admin